randRange(-2,2) randRangeNonZero(-10,10) randRange(0,4) rxA===0?A:rxA===1?coefficientFix(A)+"x":coefficientFix(A)+"x^"+rxA rxA===0?A:rxA===1?A+" \\cdot "+negParens(x):A+" \\cdot "+negParens(x)+"^"+rxA rxA===0?A:rxA===1?A*x:A*pow(x,rxA) rxA===0?"":rxA===1?A:rxA===2?A*rxA+"x":A*rxA+"x^"+(rxA-1) rxA===0?"":rxA===1?A:rxA===2?A*rxA+" \\cdot "+negParens(x):A*rxA+" \\cdot "+negParens(x)+"^"+(rxA-1) rxA===0?0:rxA===1?A:rxA===2?A*rxA*x:A*rxA*pow(x,rxA-1) randRangeNonZero(-10,10) randRange(0,4) rxB===0?"+"+B:rxB===1?"+"+coefficientFix(B)+"x":"+"+coefficientFix(B)+"x^"+rxB rxB===0?"+"+B:rxB===1?"+"+B+" \\cdot "+negParens(x):"+"+B+" \\cdot "+negParens(x)+"^"+rxB rxB===0?B:rxB===1?B*x:B*pow(x,rxB) rxB===0?"":rxB===1?"+"+B:rxB===2?"+"+B*rxB+"x":"+"+B*rxB+"x^"+(rxB-1) rxB===0?"":rxB===1?"+"+B:rxB===2?"+"+B*rxB+" \\cdot "+negParens(x):"+"+B*rxB+" \\cdot "+negParens(x)+"^"+(rxB-1) rxB===0?0:rxB===1?B:rxB===2?B*rxB*x:B*rxB*pow(x,rxB-1) randRangeNonZero(-10,10) randRange(0,4) rxC===0?C:rxC===1?coefficientFix(C)+"x":coefficientFix(C)+"x^"+rxC rxC===0?C:rxC===1?C+" \\cdot "+negParens(x):C+" \\cdot "+negParens(x)+"^"+rxC rxC===0?C:rxC===1?C*x:C*pow(x,rxC) rxC===0?"":rxC===1?C:rxC===2?C*rxC+"x":C*rxC+"x^"+(rxC-1) rxC===0?"":rxC===1?C:rxC===2?C*rxC+" \\cdot "+negParens(x):C*rxC+" \\cdot "+negParens(x)+"^"+(rxC-1) rxC===0?0:rxC===1?C:rxC===2?C*rxC*x:C*rxC*pow(x,rxC-1) randRangeNonZero(-10,10) randRange(0,4) rxD===0?"+"+D:rxD===1?"+"+coefficientFix(D)+"x":"+"+coefficientFix(D)+"x^"+rxD rxD===0?"+"+D:rxD===1?"+"+D+" \\cdot "+negParens(x):"+"+D+" \\cdot "+negParens(x)+"^"+rxD rxD===0?D:rxD===1?D*x:D*pow(x,rxD) rxD===0?"":rxD===1?"+"+D:rxD===2?"+"+D*rxD+"x":"+"+D*rxD+"x^"+(rxD-1) rxD===0?"":rxD===1?"+"+D:rxD===2?"+"+D*rxD+" \\cdot "+negParens(x):"+"+D*rxD+" \\cdot "+negParens(x)+"^"+(rxD-1) rxD===0?0:rxD===1?D:rxD===2?D*rxD*x:D*rxD*pow(x,rxD-1) ((Atx+Btx)*(Cx+Dx)-(Ax+Bx)*(Ctx+Dtx))/pow(Cx+Dx,2) roundTo(2,m)

מצאו את השיפוע של הפונקציה הבאה בנקודה x=x

f(x) = \frac{vAvB}{vCvD}

x = x שיפוע של הפונקציה הבאה בנקודה

rM

נגזור את הפונקציה לפי נגזרת של מנה (\frac{u(x)}{v(x)})^'=\frac{u^' (x) \cdot v(x)-u(x) \cdot v^' (x)}{(v(x))^2}

f'(x) = \frac{(vAt vBt) \cdot (vC vD) - (vA vB) \cdot (vCt vDt)}{(vCvD)^2}

נציב את ערך הנקודה בנגזרת שמצאנו למציאת השיפוע:

f'(x) = \frac{(vAtx vBtx) \cdot (vCx vDx) - (vAx vBx) \cdot (vCtx vDtx)}{(vCxvDx)^2}

f'(x) = \frac{(Atx+Btx) \cdot (Cx+Dx) - (Ax+Bx) \cdot (Ctx+Dtx)}{(Cx+Dx)^2} = \frac{((Atx+Btx)*(Cx+Dx)) - ((Ax+Bx)*(Ctx+Dtx))}{pow(Cx+Dx,2)}

f'(x) = \frac{(Atx+Btx)*(Cx+Dx)-(Ax+Bx)*(Ctx+Dtx)}{pow(Cx+Dx,2)} = rM

השיפוע של הפונקציה בנקודה x=x הוא rM.

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.