randRange(0,10)/10 Math.sqrt(1-Math.pow(RES,2)) roundTo(2,cos)

sin( \alpha ) = RES

cos( \alpha ) = ?

\cos( \alpha ) = COS

יש לעגל את התשובה לשתי ספרות

נפתור את השאלה בעזרת הזהות \sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha)=1

(RES)^2 + \cos^2(\alpha) = 1

\cos^2(\alpha) = 1 - roundTo(2,Math.pow(RES,2))

\cos^2(\alpha) = roundTo(2,1-Math.pow(RES,2))

\cos(\alpha) = \sqrt{roundTo(2,1-Math.pow(RES,2))}

\cos(\alpha) = COS

randRange(0,10)/10 Math.sqrt(1-Math.pow(RES,2)) roundTo(2,sin)

\cos( \alpha ) = RES

\sin( \alpha ) = ?

\sin( \alpha ) = SIN

יש לעגל את התשובה לשתי ספרות

נפתור את השאלה בעזרת הזהות \sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha)=1

\sin^2(\alpha) + (RES)^2 = 1

\sin^2(\alpha) = 1 - roundTo(2,Math.pow(RES,2))

\sin^2(\alpha) = roundTo(2,1-Math.pow(RES,2))

\sin(\alpha) = \sqrt{roundTo(2,1-Math.pow(RES,2))}

\sin(\alpha) = SIN

randRange(1,89) 90-DEGREE

\sin(DEGREE) = \cos(\alpha)

מצא את \alpha אם ידוע כי היא זווית חדה

\alpha = ALPHA

נפתור את השאלה בעזרת הזהות \cos(\alpha) = \sin(90-\alpha)

\sin(DEGREE) = \cos(\alpha) = \sin(90-\alpha)

\sin(DEGREE) = \sin(90-\alpha)

DEGREE = 90-\alpha

\alpha = ALPHA

randRange(1,89) 90-DEGREE

\cos(DEGREE) = \sin(\alpha)

מצא את \alpha אם ידוע כי היא זווית חדה

\alpha = ALPHA

נפתור את השאלה בעזרת הזהות \sin(\alpha) = \cos(90-\alpha)

\cos(DEGREE) = \sin(\alpha) = \cos(90-\alpha)

\cos(DEGREE) = \cos(90-\alpha)

DEGREE = 90-\alpha

\alpha = ALPHA

randRange(2,178) (180-NUM)/2

\sin(\alpha) = \sin( \alpha + NUM)

מצא את \alpha אם ידוע כי היא זווית חדה

\alpha = ALPHA

נפתור את השאלה בעזרת הזהות \sin(\alpha) = \sin( 180 - \alpha )

\sin(\alpha) = \sin(180-\alpha) = \sin( \alpha + NUM )

180-\alpha = \alpha + NUM

180-NUM = 2\alpha

\alpha = ALPHA

randRange(2,178) (180-NUM)/2

\cos(\alpha) = -\cos( \alpha + NUM)

מצא את \alpha אם ידוע כי היא זווית חדה

\alpha = ALPHA

נפתור את השאלה בעזרת הזהות \cos(\alpha) = -\cos( 180 - \alpha )

\cos(\alpha) = -\cos(180-\alpha) = -\cos( \alpha + NUM )

180-\alpha = \alpha + NUM

180-NUM = 2\alpha

\alpha = ALPHA

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.