randRange(1,9) randRange(2,2)

:מי מהביטויים הבאים שווה ערך לביטוי

(A-x)^B

סמנו את הסעיפים הנכונים
ראשית בואו נפשט את הביטוי על מנת לראות אילו מבין הביטויים מטה הם שווי ערך:

(A-x)^B=(A-x)*(A-x)

כעת נבדוק מי מהביטויים זהה לביטוי שפישטנו:

ביטוי (1) זהה לביטוי שפישטנו ולכן הם שווי ערך.

ביטוי (2) אינו תואם מאחר והאיבר (A-x) מוכפל רק ב-A ולא בכל הביטוי.

ביטוי (3) אינו תואם מאחר והאיבר השני הוא (x-A) בו ה-x חיובי וה-A שלילי [הפוך מן הביטוי המקורי].

ביטוי (4) שווה ערך גם כן מאחר ו-(A-x)=(-x+A) רק שינינו את סדר האיברים מבלי לשנות את ערכם.

הביטויים שווי הערך הם (1) ו- (4)

randRange(1,9) randRange(2,2)

מי מהביטויים הבאים שווה ערך לביטוי:

(y-A)^B

סמנו את הסעיפים הנכונים
ראשית בואו נפשט את הביטוי על מנת לראות אילו מבין הביטויים מטה הם שווי ערך:

(y-A)^B=(y-A)*(y-A)

כעת נבדוק מי מהביטויים זהה לביטוי שפישטנו:

ביטוי (1) אינו תואם מאחר והאיבר (y-A) מוכפל רק ב-A ולא בכל הביטוי.

ביטוי (2) זהה לביטוי שפישטנו ולכן הם שווי ערך.

ביטוי (3) אינו תואם מאחר והאיבר הראשון הוא (A-y) בו ה-A חיובי וה-y שלילי [הפוך מן הביטוי המקורי].

ביטוי (4) שווה ערך גם כן מאחר ו- (y-A)=(-A+y) רק שינינו את סדר האיברים מבלי לשנות את ערכם.

הביטויים שווי הערך הם (2) ו- (4).

randRange(1,9) randRange(2,2)

מי מהביטויים הבאים שווה ערך לביטוי:

(a-A)^B

סמנו את הסעיפים הנכונים
ראשית בואו נפשט את הביטוי על מנת לראות אילו מבין הביטויים מטה הם שווי ערך:

(a-A)^B=(a-A)*(a-A)

כעת נבדוק מי מהביטויים זהה לביטוי שפישטנו:

ביטוי (1) זהה לביטוי שפישטנו ולכן הם שווי ערך.

ביטוי (2) אינו תואם מאחר והאיבר (a-A) מוכפל רק ב-a ולא בכל הביטוי.

ביטוי (3) שווה ערך גם כן מאחר ו- (a-A)=(-A+a) רק שינינו את סדר האיברים מבלי לשנות את ערכם.

ביטוי (4) אינו תואם מאחר והאיבר השני הוא (A-a) בו ה-a שלילי וה-A חיובי [הפוך מן הביטוי המקורי].

הביטויים שווי הערך הם (1) ו- (3).

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.