randRange(1,6)

בהטלת קובייה הוגנת, מה ההסתברות לקבל את המספר number?

1/6

ההסתברות לקבלת כל אחת מהתוצאות שווה כיוון שמדובר על קוביה הוגנת.

ישנן סה"כ 6 תוצאות אפשריות (6 פאות לקוביה) ולכן ההסתברות לקבל number הוא \frac{1}{6}

randRange(1,2)

בהטלת קובייה הוגנת, מה ההסתברות לקבל מספר evenOdd==1?"אי-זוגי":"זוגי"?

.5

לפני שנחשב את ההסתברות, נבדוק כמה תוצאות אפשרויות יש לקבלת מספר evenOdd==1?"אי-זוגי":"זוגי":

evenOdd==1?"1,3,5":"2,4,6" – סה"כ 3 אפשרויות לקבלת מספר evenOdd==1?"אי-זוגי":"זוגי"

ישנן סה"כ 6 תוצאות אפשריות (6 פאות לקוביה).

ההסתברות לקבלת מספר evenOdd==1?"אי-זוגי":"זוגי" שווה למספר האפשרויות הטובות חלקי סה"כ האפשרויות - \frac{3}{6}=\frac{1}{2}

GetNumbers(3)

בהטלת קובייה הוגנת, מה ההסתברות לקבל מספר underOver==1?"גדול":"קטן" מ- num?

count/6

לפני שנחשב את ההסתברות, נבדוק כמה תוצאות אפשרויות יש לקבלת מספר underOver==1?"גדול":"קטן" מ- num:

good – סה"כ count אפשרויות לקבלת מספר underOver==1?"גדול":"קטן" מ- num

ישנן סה"כ 6 תוצאות אפשריות (6 פאות לקוביה).

נחשב את ההסתברות ע"י חלוקת מספר האפשרויות הטובות חלקי סה"כ האפשרויות - \frac{1}{6}

נחשב את ההסתברות ע"י חלוקת מספר האפשרויות הטובות חלקי סה"כ האפשרויות - \frac{2}{6}=\frac{1}{3}

נחשב את ההסתברות ע"י חלוקת מספר האפשרויות הטובות חלקי סה"כ האפשרויות - \frac{3}{6}=\frac{1}{2}

נחשב את ההסתברות ע"י חלוקת מספר האפשרויות הטובות חלקי סה"כ האפשרויות - \frac{4}{6}=\frac{2}{3}

GetNumbers(4)

בהטלת שתי קוביות הוגנות, מה ההסתברות לקבל סכום num?

count/36

בהטלת שתי קוביות נקבל 6 תוצאות אפשרויות עבור כל קוביה וסה"כ 36 אפשרויות (6 \cdot 6).

נבדוק אילו זוגות מניבים סכום של num:

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8
3 4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10 11
6 7 8 9 10 11 12
(המספרים בטבלה מייצגים את הסכומים של שתי ההטלות)
SetGreenBG(4,num)
good – סה"כ count אפשרויות.

ההסתברות לקבלת סכום num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{1}{36}

ההסתברות לקבלת סכום num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{2}{36} = \frac{1}{18}

ההסתברות לקבלת סכום num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{3}{36} = \frac{1}{12}

ההסתברות לקבלת סכום num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{4}{36} = \frac{1}{9}

ההסתברות לקבלת סכום num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{5}{36}

ההסתברות לקבלת סכום num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{6}{36} = \frac{1}{6}

GetNumbers(5)

בהטלת שתי קוביות הוגנות, מה ההסתברות לקבל סכום גדול מ- num?

count/36

בהטלת שתי קוביות נקבל 6 תוצאות אפשרויות עבור כל קוביה וסה"כ 36 אפשרויות (6 \cdot 6).

נבדוק אילו זוגות מניבים תוצאות של סכומים גדולים מ- num:

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8
3 4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10 11
6 7 8 9 10 11 12
(המספרים בטבלה מייצגים את הסכומים של שתי ההטלות)
SetGreenBG(5,num)

סכום 6 - good6

סכום 7 - good7

סכום 8 - good8

סכום 9 - good9

סכום 10 - good10

סכום 11 - good11

סכום 12 - good12

סה"כ count אפשרויות טובות.

ההסתברות לקבלת סכום גדול מ- num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{1}{36}

ההסתברות לקבלת סכום גדול מ- num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{3}{36} = \frac{1}{12}

ההסתברות לקבלת סכום גדול מ- num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{6}{36} = \frac{1}{6}

ההסתברות לקבלת סכום גדול מ- num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{10}{36} = \frac{5}{18}

ההסתברות לקבלת סכום גדול מ- num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{15}{36} = \frac{5}{12}

ההסתברות לקבלת סכום גדול מ- num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{21}{36} = \frac{7}{12}

GetNumbers(6)

בהטלת שתי קוביות הוגנות, מה ההסתברות לקבל סכום נמוך מ- num?

count/36

בהטלת שתי קוביות נקבל 6 תוצאות אפשרויות עבור כל קוביה וסה"כ 36 אפשרויות (6 \cdot 6).

נבדוק אילו זוגות מניבים תוצאות של סכומים נמוכים מ- num:

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8
3 4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10 11
6 7 8 9 10 11 12
(המספרים בטבלה מייצגים את הסכומים של שתי ההטלות)

SetGreenBG(6,num)

סכום 2 - good2

סכום 3 - good3

סכום 4 - good4

סכום 5 - good5

סכום 6 - good6

סכום 7 - good7

סה"כ count אפשרויות טובות.

ההסתברות לקבלת סכום נמוך מ- num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{1}{36}

ההסתברות לקבלת סכום נמוך מ- num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{3}{36} = \frac{1}{12}

ההסתברות לקבלת סכום נמוך מ- num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{6}{36} = \frac{1}{6}

ההסתברות לקבלת סכום נמוך מ- num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{10}{36} = \frac{5}{18}

ההסתברות לקבלת סכום נמוך מ- num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{15}{36} = \frac{5}{12}

ההסתברות לקבלת סכום נמוך מ- num שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{21}{36} = \frac{7}{12}

GetNumbers(7)

בהטלת שתי קוביות הוגנות, מה ההסתברות לקבל מספר זהה בשתי הקוביות?

1/6

בהטלת שתי קוביות נקבל 6 תוצאות אפשרויות עבור כל קוביה וסה"כ 36 אפשרויות (6 \cdot 6).

נבדוק אילו זוגות מניבים מספר זהה בשתי הקוביות:

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8
3 4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10 11
6 7 8 9 10 11 12
(המספרים בטבלה מייצגים את הסכומים של שתי ההטלות)

SetGreenBG(7)

good - סה"כ 6 אפשרויות טובות.

ההסתברות לקבל מספר זהה בשתי הקוביות שווה ליחס בין האפשרויות הטובות לסה"כ האפשרויות - \frac{6}{36} = \frac{1}{6}

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.