randRange(91,150) randRange(5,20) 180-g-b

מצאו את הזוויות החסרות במקבילית הנתונה

init({range:[[-10,15],[-4,3]],scale:[30,30]}),style({stroke:BLUE},function(){path([[-2,-2],[2,2],[8,2],[4,-2],[-2,-2]]),path([[-2,-2],[8,2]]),arc([-1,-1.2],1.2,316,5,{stroke:BLUE}),label([1,-1.6],a,"left"),arc([7,1.2],1.2,183,230,{stroke:BLUE}),label([5,.3],b,"right"),label([2,2.2],"γ","below"),label([-0.5,-1.7],"β","above"),label([6.5,1.5],"α","left")})

α = a^\circ

β= b^\circ

γ= g^\circ

האלכסון במקבילית מחלק אותה לשני משולשים חופפים. נשים לב שהמשולשים "הפוכים", כלומר כל זוויות מתאימה לזווית מצידו השני של האלכסון ובקודקוד הנגדי של המקבילית.

α=a^{\circ} זוויות מתאימות במשולשים חופפים

β=b^{\circ} זוויות מתאימות במשולשים חופפים

γ=g^{\circ} השלמה ל180^{\circ} במשולש.

randRange(91,150) randRange(7,20) 180-b-a

מצאו את הזוויות החסרות במקבילית הנתונה

init({range:[[-10,15],[-2,5]],scale:[30,30]}),style({stroke:BLUE},function(){path([[-2,0],[4,4],[12,2],[6,-2],[-2,0]]),path([[-2,0],[12,2]]),path([[4,4],[6,-2]]),arc([-2,0],1.2,345,10,{stroke:BLUE}),label([-0.5,.5],a,"below"),arc([6,-2],1,106,-197,{stroke:BLUE}),label([4.9,-1.9],g,"above"),label([5.2,.7],"β","above"),label([10.8,2.1],"α","left"),label([4.15,3.5],"γ","right")})

α = a^\circ

β= b^\circ

γ= g^\circ

האלכסון במקבילית מחלק אותה לשני משולשים חופפים. נשים לב שהמשולשים "הפוכים", כלומר כל זוויות מתאימה לזווית מצידו השני של האלכסון ובקודקוד הנגדי של המקבילית.

α=a^{\circ} זוויות מתאימות במשולשים חופפים

γ =g^{\circ} זוויות מתאימות במשולשים חופפים

β=b^{\circ} השלמה ל180^{\circ} במשולש + זווית קודקודית.

randRange(100,150) randRange(5,20) 180-a-g

מצאו את הזוויות החסרות במקבילית הנתונה

init({range:[[-10,15],[-4,5]],scale:[30,30]}),style({stroke:BLUE},function(){path([[-2,0],[2,4],[12,0],[8,-4],[-2,0]]),path([[-2,0],[12,0]]),path([[2,4],[8,-4]]),arc([8,-4],1,43,130,{stroke:BLUE}),label([8,-3.3],g,"above"),arc([12,0],1,180,-135,{stroke:BLUE}),label([11.2,-0.6],b,"left"),label([4.7,.2],"α","below"),label([-1.2,-0.3],"β","above"),label([2,4],"γ","below")})

α = b+g^\circ

β= b^\circ

γ= g^\circ

האלכסון במקבילית מחלק אותה לשני משולשים חופפים. נשים לב שהמשולשים "הפוכים", כלומר כל זוויות מתאימה לזווית מצידו השני של האלכסון ובקודקוד הנגדי של המקבילית.

β=b^{\circ} זוויות מתאימות במשולשים חופפים

γ =g^{\circ} זוויות מתאימות במשולשים חופפים

α=b+g^{\circ} זווית חיצונית שווה לסכום הזוויות הפנימיות שאינן סמוכות לה.

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.