randRange(4,16) randRange(3,2*A) pow(A1,B1) (function(){return B1===2?"":"-"})() (function(){return B1===2?1:-1})() (function(){return B1===2?1:-1})()

אילו מהמספרים הבאים שווה ל-2^{2*A}? תיתכן יותר מתשובה נכונה אחתHINTS[0]

א. 2^{A} \cdot 2^{2}

ב. 2^{B} \cdot 2^{2*A-B}

ג. (2^{A})^{2}

ד. \frac{2^{4*A}}{2^{2}}

ה. (\frac{2*A}{A})^{2}

ו. (2^{A})^{A}

ז. (-2)^{2*A}

סמנו את הסעיפים הנכוניםעל מנת להשוות מספר לביטוי שבו הבסיס הוא 2 והמעריך 2*A, ננסה להביא את הביטויים לבסיס 2 ולמעריך מספרי ונבדוק האם המעריך המספרי שקיבלנו הוא 2*A. נבדוק כל ביטוי בנפרד

א. במכפלת בסיסים שווים נחבר את המעריכים. התוצאה 2^{A+2}=2^{A+2}. לא שווה.

ב. במכפלת בסיסים שווים נחבר את המעריכים. התוצאה 2^{B+2*A-B}=2^{2*A}. שווה.

ג. בהעלאת חזקה בחזקה נכפול בין המעריכים. 2^{A*2}=2^{2*A}. שווה.

ד. בחילוק בין בסיסים שווים נחסר בין המעריכים. 2^{4*A-2}=2^{4*A-2}. לא שווה.

ה. ערכו של הביטוי שבתוך הסוגריים הוא 2 ולכן ערך כל הביטוי הוא 2^2. לא שווה.

ו. בהעלאת חזקה בחזקה נכפול בין המעריכים. 2^{A*A}=2^{A*A}. לא שווה. נשים לב שלמעשה זו היא אפשרות דומה לאפשרות ג'. בסעיף ג' בחזקות היו 2,A וכאן הן A,A ולכן לא הגיוני שנקבל תוצאות שוות עבור בסיס שווה ומעריכים שונים.

ז. חזקה זוגית מבטלת את המינוס. שווה.

התשובות המתאימות הן ב, ג, ז.

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.