randRange(0,360) randRange(10,80)*2 (START+180)%360 4 CENTRAL "הכחולה" "הכתומה"

אם הזווית GIVEN_LABEL הינה GIVEN מעלות, כמה מעלות שווה הזווית ASKED_LABEL ?

init({range:[[-RADIUS-1,RADIUS+1],[-RADIUS-1,RADIUS+1]]}),addMouseLayer(),graph.circle=new Circle(RADIUS),style({stroke:BLUE,fill:BLUE}),graph.circle.drawCenter(),graph.circle.drawPoint(START),graph.circle.drawPoint(START+CENTRAL),graph.circle.drawCentralAngle(START,START+CENTRAL),style({stroke:ORANGE,fill:ORANGE}),graph.circle.drawInscribedAngle(SUBTENDED_POINT,START,START+CENTRAL),graph.circle.drawMovablePoint(SUBTENDED_POINT,START+CENTRAL,START)
CENTRAL/2 :מעלות

\color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}} היא זווית מרכזית במעגל ואילו \color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} זווית היקפית

שתי הזוויות נשענות על אותה קשת.

style({stroke:PINK},function(){graph.circle.drawCentralArc(START,START+CENTRAL,4)})

ניתן להזיז את הזווית ההיקפית ולראות שגודלה לא משתנה כל עוד היא נשענת על אותה קשת.

במעגל, זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת:

\color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} = 2 \div \color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}}

\color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} = \frac{GIVEN^\circ}{2}

\color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} = GIVEN/2^\circ

CENTRAL/2 "הכתומה" "הכחולה"
CENTRAL מעלות:

\color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}} היא זווית מרכזית במעגל ואילו \color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} זווית היקפית

שתי הזוויות נשענות על אותה קשת.

style({stroke:PINK},function(){graph.circle.drawCentralArc(START,START+CENTRAL,4)})

ניתן להזיז את הזווית ההיקפית ולראות שגודלה לא משתנה כל עוד היא נשענת על אותה קשת.

במעגל, זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת:

\color{RED}{\text{ }/ \cdot 2}\color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} = 2 \div \color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}}

\color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} \cdot 2 = \color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}}

GIVEN^\circ \cdot 2 = \color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}}

GIVEN*2^\circ = \color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}}

randRange(0,360) randRange(10,80)*2 randRange(START+180+5,START+CENTRAL+180-5)%360 4 CENTRAL "הכחולה" "הכתומה"

אם הזווית GIVEN_LABEL הינה GIVEN מעלות, כמה מעלות שווה הזווית ASKED_LABEL?

init({range:[[-RADIUS-1,RADIUS+1],[-RADIUS-1,RADIUS+1]]}),addMouseLayer(),graph.circle=new Circle(RADIUS),style({stroke:BLUE,fill:BLUE}),graph.circle.drawCenter(),graph.circle.drawPoint(START),graph.circle.drawPoint(START+CENTRAL),graph.central=graph.circle.drawCentralAngle(START,START+CENTRAL),style({stroke:ORANGE,fill:ORANGE}),graph.inscribed=graph.circle.drawInscribedAngle(SUBTENDED_POINT,START,START+CENTRAL),graph.circle.drawMovablePoint(SUBTENDED_POINT,START+CENTRAL,START)
CENTRAL/2 :מעלות

\color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}} היא זווית מרכזית במעגל ואילו \color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} זווית היקפית

שתי הזוויות נשענות על אותה קשת.

style({stroke:PINK},function(){graph.circle.drawCentralArc(START,START+CENTRAL,4)})

ניתן להזיז את הזווית ההיקפית ולראות שגודלה לא משתנה כל עוד היא נשענת על אותה קשת.

במעגל, זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת:

\color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} = 2 \div \color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}}

\color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} = \frac{GIVEN^\circ}{2}

\color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} = GIVEN/2^\circ

CENTRAL/2 "הכתומה" "הכחולה"
CENTRAL :מעלות

\color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}} היא זווית מרכזית במעגל ואילו \color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} זווית היקפית

שתי הזוויות נשענות על אותה קשת.

style({stroke:PINK},function(){graph.circle.drawCentralArc(START,START+CENTRAL,4)})

ניתן להזיז את הזווית ההיקפית ולראות שגודלה לא משתנה כל עוד היא נשענת על אותה קשת.

במעגל, זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת:

\color{RED}{\text{ }/ \cdot 2}\color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} = 2 \div \color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}}

\color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} \cdot 2 = \color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}}

GIVEN^\circ \cdot 2 = \color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}}

GIVEN*2^\circ = \color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}}

randRange(0,360) randRange(10,80)*2 randFromArray([randRange(START+CENTRAL+5,START+180-5),randRange(START+CENTRAL+180+5,START+360-5)])%360 4 CENTRAL "הכחולה" "הכתומה"

אם הזוית GIVEN_LABEL הינה GIVEN מעלות, כמה מעלות שווה הזווית ASKED_LABEL ?

init({range:[[-RADIUS-1,RADIUS+1],[-RADIUS-1,RADIUS+1]]}),addMouseLayer(),graph.circle=new Circle(RADIUS),style({stroke:BLUE,fill:BLUE}),graph.circle.drawCenter(),graph.circle.drawPoint(START),graph.circle.drawPoint(START+CENTRAL),graph.circle.drawCentralAngle(START,START+CENTRAL),style({stroke:ORANGE,fill:ORANGE}),graph.circle.drawInscribedAngle(SUBTENDED_POINT,START,START+CENTRAL),graph.circle.drawMovablePoint(SUBTENDED_POINT,START+CENTRAL,START)
CENTRAL/2 :מעלות

\color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}} היא זווית מרכזית במעגל ואילו \color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} זווית היקפית

שתי הזוויות נשענות על אותה קשת.

style({stroke:PINK},function(){graph.circle.drawCentralArc(START,START+CENTRAL,4)})

ניתן להזיז את הזווית ההיקפית ולראות שגודלה לא משתנה כל עוד היא נשענת על אותה קשת.

במעגל, זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת:

\color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} = 2 \div \color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}}

\color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} = \frac{GIVEN^\circ}{2}

\color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} = GIVEN/2^\circ

CENTRAL/2 "הכתומה" "הכחולה"
CENTRAL :מעלות

\color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}} היא זווית מרכזית במעגל ואילו \color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} זווית היקפית

שתי הזוויות נשענות על אותה קשת.

style({stroke:PINK},function(){graph.circle.drawCentralArc(START,START+CENTRAL,4)})

ניתן להזיז את הזווית ההיקפית ולראות שגודלה לא משתנה כל עוד היא נשענת על אותה קשת.

במעגל, זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת:

\color{RED}{\text{ }/ \cdot 2}\color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} = 2 \div \color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}}

\color{ORANGE}{\text{הזווית הכתומה}} \cdot 2 = \color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}}

GIVEN^\circ \cdot 2 = \color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}}

GIVEN*2^\circ = \color{BLUE}{\text{הזווית הכחולה}}

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.