randRange(2,3) randRange(3,8) randRange(2,4) randRange(4,5) randRange(2,6) randRange(2,3) pow(-A1,E1) pow(-C1,F1) (function(){return XA1*XA2>0?"":"-"})()

פשטו את הביטוי הבא:

(-A1a^{B1})^{E1}*(-C1a^{D1})^{F1}

XA1*XA2 aB1*E1+D1*F1

כתבו מספר ( יכול להיות שלילי) המתאים לחזקה של כל אחד מהפרמטרים

כאשר יש לנו מכפלה של בסיסים עם מעריך זהה, נעלה כל אחד מהבסיסים בחזקה ונכפול בין האיברים שנקבל.

(-A1)^{E1}*(a^{B1*E1})*(-C1)^{F1}*(a^{D1*F1})

לפתיחת הסוגריים נזכור שמספר שלילי בחזקה זוגית ייתן תוצר חיובי ומספר שלילי בחזקה אי-זוגית ייתן תוצר שלילי. נזכור גם שעל פי חוקי חזקות, בהעלאת חזקה בחזקה יש לכפול בין המעריכים:

(XA1)a^{B1*E1}*(XA2)a^{D1*F1}=SA1abs(XA1)a^{B1*E1}*abs(XA2)a^{D1*F1}

מאחר שבין כל האיברים ישנה פעולת כפל, אין חשיבות לסדר האיברים. נכנס מספרים וביטויים המורכבים מ-a בחזקות שונות.

SA1abs(XA1)*abs(XA2)*a^{B1*E1}*a^{D1*F1}

כאשר כופלים בסיסים שווים עם מעריכים שונים, יש לחבר את המעריכים:

SA1abs(XA1)*abs(XA2)*a^{B1*E1}*a^{D1*F1} =XA1*XA2a^{B1*E1+D1*F1}=XA1*XA2a^{B1*E1+D1*F1}

randRange(2,3) randRange(3,6) randRange(2,4) randRange(2,3) randRange(2,4) randRange(2,4) randRange(3,7) randRange(2,4) pow(A,C) pow(-D,E) pow(-F,H)

פשטו את הביטוי הבא:

(Ax^{B})^{C}*(-Dx)^{E}*(-Fx^{G})^{H}

X1*X2*X3 xB*C+E+G*H

כאשר יש לנו מכפלה של בסיסים עם מעריך זהה, נעלה כל אחד מהבסיסים בחזקה ונכפול בין האיברים שנקבל.

(Ax^{B})^{C}*(-Dx)^{E}*(-Fx^{G})^{H} =(A)^{C}*(x^{B})^{C}*(-D)^{E}*(x)^{E}*(-F)^{H}*(x^{G})^{H}

לפתיחת הסוגריים נזכור שמספר שלילי בחזקה זוגית ייתן תוצר חיובי ומספר שלילי בחזקה אי-זוגית ייתן תוצר שלילי. נזכור גם שעל פי חוקי חזקות, בהעלאת חזקה בחזקה יש לכפול בין המעריכים:

(A)^{C}*(x^{B})^{C}*(-D)^{E}*(x)^{E}*(-F)^{H}*(x^{G})^{H}= (X1)x^{B*C}*(X2)*x^{E}*(X3)x^{G*H}

מאחר שבין כל האיברים ישנה פעולת כפל, אין חשיבות לסדר האיברים. נכנס מספרים וביטויים המורכבים מ-x בחזקות שונות.

(X1)x^{B*C}*(X2)*x^{A}*(X3)x^{G*H}= X1*X2*X3*x^{B*C}*x^{E}*x^{G*H}

כאשר כופלים בסיסים שווים עם מעריכים שונים, יש לחבר את המעריכים:

X1*X2*X3*x^{B*C}*x^{E}*x^{G*H}= X1*X2*X3x^{B*C+E+G*H}=X1*X2*X3x^{B*C+E+G*H}

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.