randRange(2,6) randRange(5,9) randRange(2,5)

פתחו סוגריים לפי חוקי החזקות:

(A*B)^{C}=?

AC*BC

כתבו מספר ( יכול להיות שלילי) המתאים לחזקה של כל אחד מהפרמטרים

כאשר יש לנו מכפלה של בסיסים עם מעריך זהה, נעלה כל אחד מהבסיסים בחזקה ונכפול בין האיברים שנקבל.

(A*B)^{C}=A^{C}*B^{C}

randRange(2,3) randRange(2,4) pow(D,A)

פתחו סוגריים לפי חוקי החזקות:

(D*x*y)^{A}=?

B x AyA

כתבו מספר ( יכול להיות שלילי) המתאים לחזקה של כל אחד מהפרמטרים

כאשר יש לנו מכפלה של בסיסים עם מעריך זהה, נעלה כל אחד מהבסיסים בחזקה ונכפול בין האיברים שנקבל.

(D*x*y)^{A}=D^{A}*x^{A}*y^{A}=Bx^{A}y^{A}

randRange(2,3) randRange(2,4) randRange(2,4) randRange(2,4) randRange(2,4)

פתחו סוגריים לפי חוקי החזקות:

(-Aa^{D}b^{E}c^{B})^{C}=?

pow(-A,C) *aD*C *b E*C*cB*C

כתבו מספר ( יכול להיות שלילי) המתאים לחזקה של כל אחד מהפרמטרים

כאשר יש לנו מכפלה של בסיסים עם מעריך זהה, נעלה כל אחד מהבסיסים בחזקה ונכפול בין האיברים שנקבל.

(-A)^{C}*(a^{D})^{C}*(b^{E})^{C}*(c^{B})^{C}= pow(-A,C)a^{D*C}b^{E*C}c^{B*C}=pow(-A,C) a^{D*C}b^{E*C}c^{B*C}

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.