randRange(2,4) randRange(2,4) randRange(2,4) randRange(4,6) X*(A1+B1+1) X*(C1+B1+1)

פשטו את הביטוי הבא בעזרת חוקי החזקות:

(x^{A1} x^{B1} x/z^{C1} z^{B1} z)^{X}=?

xS1/zS2

כתבו מספר ( יכול להיות שלילי) המתאים לחזקה של כל אחד מהפרמטרים

תחילה נכנס את הביטויים שבתוך הסוגריים. במונה יש לנו ביטוי שבו כל הבסיסים זהים – x.

יש ביניהם כפל, ולכן נעביר לבסיס משותף x ונחבר את המעריכים.

(x^{A1} x^{B1} x/z^{C1} z^{B1} z)^{X}=(x^{A1+B1+1}/z^{C1} z^{B1} z)^{X}=(x^{A1+B1+1}/z^{C1} z^{B1} z)^{X}

באופן דומה נכנס את הביטויים שבסיסם z במכנה.

(x^{A1+B1+1}/z^{C1} z^{B1} z)^{X}= (x^{A1+B1+1}/z^{C1+B1+1})^{X}= (x^{A1+B1+1}/z^{C1+D1+1})^{X}

כעת נותר רק לפתוח את הסוגריים. מאחר שמדובר בהעלאת חזקה בחזקה, נכפול בין המעריכים.

(x^{A1+B1+1}/z^{C1+B1+1})^{X}=x^{S1}/z^{S2}

randRange(2,6) randRange(2,6) randRange(2,6) randRange(2,4)*2

פשטו את הביטוי הבא בעזרת חוקי החזקות:

(\frac{-x^{A2}}{y^{B2} \cdot z^{C2}})^{X} = ?

x A2*X
y X*B2 \cdot z X*C2כתבו מספר (יכול להיות שלילי) המתאים לחזקה של כל אחד מהפרמטרים

מאחר שהחזקה שמחוץ לסוגריים היא זוגית, התוצאה שתתקבל תהיה חיובית וניתן להוריד את סימן המינוס.

בשלב שני, מאחר שמדובר בהעלאת חזקה בחזקה, עבור כל ביטויי נכפול בין המעריך לבין המעריך שמחוץ לסוגריים – X.

(\frac{-x^{A2}}{y^{B2} \cdot z^{C2}})^{X} = (\frac{x^{A2}}{y^{B2} \cdot z^{C2}})^{X} = \frac{x^{A2 \cdot X}}{y^{B2 \cdot X} \cdot z^{C2 \cdot X}} = \frac{x^{A2*X}}{y^{B2*X} \cdot z^{C2*X}}

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.